Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku...

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r.:

 1. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2200,68 zł;
 2. miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1625,73 zł;
 3. miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1869,26 zł;
 4. kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
  1. 222,01 zł – dla dodatku za tajne nauczanie,
  2.  222,01 zł – dla dodatku kombatanckiego,
  3. 222,01 zł – dla dodatku pielęgnacyjnego,
  4. 417,27 zł – dla dodatku dla sierot zupełnych;
 5. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
  1. za 1 miesiąc – 11,13 zł,
  2. za 2 miesiące – 22,15 zł,
  3. za 3 miesiące – 33,35 zł,
  4. za 4 miesiące – 44,36 zł,
  5. za 5 miesięcy – 55,51 zł,
  6. za 6 miesięcy – 66,55 zł,
  7. za 7 miesięcy – 77,71 zł,
  8. za 8 miesięcy – 88,82 zł,
  9. za 9 miesięcy – 99,93 zł,
  10. za 10 miesięcy – 111,01 zł,
  11. za 11 miesięcy – 122,03 zł,
  12. za 12 miesięcy – 133,24 zł,
  13. za 13 miesięcy – 144,31 zł,
  14. za 14 miesięcy – 155,41 zł,
  15. za 15 miesięcy – 166,49 zł,
  16. za 16 miesięcy – 177,58 zł,
  17. za 17 miesięcy – 188,75 zł,
  18. za 18 miesięcy – 199,81 zł,
  19. za 19 miesięcy – 210,94 zł,
  20. za 20 miesięcy – 222,01 zł;
 6. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
  1. za 1 miesiąc – 11,13 zł,
  2. za 2 miesiące – 22,15 zł,
  3. za 3 miesiące – 33,35 zł,
  4. za 4 miesiące – 44,36 zł,
  5. za 5 miesięcy – 55,51 zł,
  6. za 6 miesięcy – 66,55 zł,
  7. za 7 miesięcy – 77,71 zł,
  8. za 8 miesięcy – 88,82 zł,
  9. za 9 miesięcy – 99,93 zł,
  10. za 10 miesięcy – 111,01 zł,
  11. za 11 miesięcy – 122,03 zł,
  12. za 12 miesięcy – 133,24 zł,
  13. za 13 miesięcy – 144,31 zł,
  14. za 14 miesięcy – 155,41 zł,
  15. za 15 miesięcy – 166,49 zł,
  16. za 16 miesięcy – 177,58 zł,
  17. za 17 miesięcy – 188,75 zł,
  18. za 18 miesięcy – 199,81 zł,
  19. za 19 miesięcy – 210,94 zł,
  20. za 20 miesięcy – 222,01 zł;
 7. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
  1. 599,04 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  2. 449,31 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. 509,22 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
 8. kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:
  1. 514,30 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  2. 848,60 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  3. 678,88 zł – przy potrącaniu:
 • świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39),
 • kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,
 • kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
 • kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
 • kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
 • zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,
 1. 205,72 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.