Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Status bezrobotnego przez osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie posiadania statusu bezrobotnego przez osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jeżeli spełniają warunki określone w art. 6a  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1). Jeżeli nie spełniają warunków, a sprawują taką opiekę, podlegają tylko ubezpieczeniu emerytalnemu – art. 6b ustawy. W celu objęcia tym ubezpieczeniem osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem składają oświadczenie (art. 36 ust. 15 powołanej ustawy). W myśl natomiast art. 13 pkt 13a ustawy osoby te podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu od dnia rozpoczęcia sprawowania opieki  nad dzieckiem, określonego we wskazanym wyżej oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania opieki. 

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem zobowiązane są zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w oświadczeniu, w tym dotyczących dnia rozpoczęcia i zakończenia sprawowania opieki, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia (art. 36 ust. 16 powołanej ustawy).

Z chwilą objęcia ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – osoba sprawująca tę opiekę nie może nabyć lub posiadać statusu osoby bezrobotnej. Jeżeli osoba jest już zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna – to z chwilą objęcia ubezpieczeniem z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2), warunkiem do uzyskania i posiadania statusu osoby bezrobotnej jest m.in. niepodleganie, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

Z powyższego wynika, że jeśli osoba podlega ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie może posiadać statusu osoby bezrobotnej.

Przeczytaj szczegółowe informacje:

1) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)