Breadcrumb

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej typu „Lipsk” III Oddziału ZUS w Warszawie

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy zawartej w dniu 7 kwietnia 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – III Oddział w Warszawie, o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej typu „Lipska” III Oddziału ZUS w Warszawie” nr POIS.01.03.01-00-0097/16-00, w ramach Poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 8 041 650,51 PLN a wysokość dofinansowania  6 835 402,93 PLN. Termin zakończenia realizacji inwestycji: styczeń  2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku  typu „Lipsk” będącego siedzibą Oddziału poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektu.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje: modernizację systemu c.o. i c.w.u., ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację systemu wentylacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 W efekcie realizacji projektu nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energetycznego budynku na energię cieplną w wyniku zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W konsekwencji obniżone zostaną koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i oświetleniem budynku.

Projekt zakłada dostosowanie stanu technicznego budynku do obowiązujących standardów i przepisów prawnych oraz tych, które będą obowiązywać po 2021 r. - dotyczy to współczynników i wskaźników zapotrzebowania na ciepło (norma WT2021).

Odbiorcami produktów projektu będą klienci oraz pracownicy oddziału - tj. osoby, które na co dzień przebywają w budynku, dzięki poprawie komfortu pracy pracowników  i warunków obsługi interesantów. Pośrednio - ze względu na pozytywne oddziaływanie projektu na środowisko i spadek emisji gazów cieplarnianych, jego odbiorcami będą również mieszkańcy Warszawy i Regionu.