Breadcrumb

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce

logo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje w Partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider), Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (Partner), Uniwersytetem Warszawskim (Partner), Uniwersytetem Wrocławskim (Partner) oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (Partner) projekt wdrożeniowy współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych  kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Realizacja  projektu potrwa od 01/10/2017 do 31/12/2020.

Projekt jest odpowiedzią na problem związany z brakiem w polskim systemie kształcenia, w tym podyplomowego, kierunku łączącego holistycznie kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją (rehabilitacja medyczna, zawodowa, społeczna, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u podopiecznego, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, terapia zajęciowa, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego, zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej). Istniejący obecnie system kształcenia specjalistycznego dostarcza specjalistów w wyłącznie określonych dziedzinach, jakie potrzebne są w procesie rehabilitacji (m.in. lekarzy specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii, medycynie pracy).

Rolą specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją jest optymalne, indywidualne przeprowadzenie osoby przez proces rehabilitacji, przygotowujące ją do samodzielnego funkcjonowania zawodowego społecznego. Polega to na wieloaspektowym oddziaływaniu – w oparciu o analizę, ocenę i rozwój jego indywidualnego potencjału, cech psychofizycznych i posiadanych kompetencji osobistych i zawodowych - poprzez stymulację motywacji, rehabilitację leczniczą, społeczną (w tym współpracę ze środowiskiem rodzinnym i zawodowym), uzupełnienie kwalifikacji.