Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dobrej kondycji

Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca 2024 r. wyniosła ponad 16,2 mln. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,3 proc.), a w dalszej kolejności – osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,9 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

Na dobrą kondycję finansową FUS wpłynęła stabilna sytuacja na rynku pracy. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w pierwszym kwartale 2024 r. wyniósł 85,5 proc.

Cudzoziemcy

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 7 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec marca 2024 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,1 mln. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r.

Najliczniejszą grupą cudzoziemców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. stanowili oni 67 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 762,2 tys., tj. o 2,7 proc. więcej niż na koniec marca 2023 r.

Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec omawianego okresu w ZUS było zarejestrowanych 131,9 tys. osób z tego kraju. Stanowiły one 11,6 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba obywateli Białorusi zarejestrowanych w ZUS wzrosła o 13,7 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r.

Emerytury i renty

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do marca 2024 r. wyniosły 98,2 mld zł i były o 14,2 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie 2023 r. Ich największą pozycją były transfery na rzecz ludności, które wyniosły 95,7 mld zł. Objęły one świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 86,5 mld zł, tj. o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 3 516,95 zł. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku była to kwota wyższa o 16,1 proc. Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na wysokość świadczeń, było ich zwiększenie z tytułu waloryzacji wskaźnikiem 112,12 proc.