Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011 - 2014

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finasach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) ogłasza się co następuje:

1) koszty reformy emerytalnej w 2011 r. wyniosły 14 979 937 119,14 zł;
2) koszty reformy emerytalnej w 2012 r. wyniosły 7 964 524 767,96 zł;
3) koszty reformy emerytalnej w 2013 r. wyniosły 10 223 834 346,96 zł;
4) koszty reformy emerytalnej w 2014 r. wyniosły 4 084 915 358,47 zł.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.