Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

__________________________________

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. nr 218, poz. 1690, z 2010 r. nr 105, poz. 668, nr 182, poz. 1228, nr 225, poz. 1474, nr 254, poz. 1700 i nr 257, poz. 1725, z 2011 r. nr 45, poz. 235, nr 75, poz. 398, nr 138, poz. 808, nr 171, poz. 1016, nr 197, poz. 1170, nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637, 769, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675.