Ścieżka nawigacji

Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. Ustawa abolicyjna)

Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. Ustawa abolicyjna)

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osób, które mają zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. i podlegały tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności:

  • płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność)
  • innej osoby, która jest zobowiązana do zapłacenia należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji, oznaczenie prowadzonej działalności według PKD
   • należności, o których umorzenie składasz wniosek, ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone informację, czy działalność jest prowadzona nadal (jeżeli nie: dzień likwidacji, okres zawieszenia)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Inne dokumenty (jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku):
   • zaświadczenia o pomocy de minimis, którą otrzymałeś w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
   • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) - jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
   • oświadczenie z informacjami, które są niezbędne do ustalenia kategorii rati ngowej
   • wyciąg z książki przychodów i rozchodów – jeśli ją prowadzisz.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji:

  • o odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zadłużenie
  • określającej wysokość zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia
  • o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy Twoje zadłużenie podlega umorzeniu na podstawie przepisów ustawy. Na czas rozpatrywania wniosku zawieszamy egzekucję (jeśli była prowadzona). Gdy kończymy postępowanie wyjaśniające, wydajemy decyzję administracyjną.
  Wskazujemy w niej, jakie należności podlegają umorzeniu, oraz warunek ich umorzenia. Tym warunkiem jest brak na dzień, w którym wydajemy decyzję w sprawie umorzenia, innego zadłużenia z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r., które nie podlega umorzeniu (np. zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek za zatrudnionych pracowników,
  nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia po 28 lutego 2009 r., a jeśli nadal prowadzisz działalność – składek bieżących).
  Jeżeli posiadasz należności, które nie podlegają umorzeniu masz 12 miesięcy na zapłacenie tych należności. Czas ten liczy się od momentu, w którym decyzja się uprawomocniła.
  Możesz złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Wówczas termin zapłaty należności wynika z układu ratalnego (umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub postanowienia o rozłożeniu na raty kosztów egzekucyjnych). Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie umorzenia należności.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami, wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
  Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551).

Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. Ustawa abolicyjna)