Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kw. oraz okresie I-XII 2015 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kw. oraz okresie I-XII 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

W IV kwartale 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 145,7 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-XII br. 584,1 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  6,0 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 24,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2015r. osiągnęła 3 735,6  tys. zł (w okresie I-XII br. 15 215,3 tys.)

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2015  r.  obniżono  wypłaty   o  43 090,4 tys. zł., a dotyczyło to 54,6 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2015  r.  obniżono  wypłaty o 175 301,3  tys. zł    ( 220,5 tys. osób).

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2015 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  926,5  tys. zł. ( 15,8 tys. osób), a w okresie I-XII 2015 r. o  5 313,4  tys. zł. (88,8 tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2015 r. wyniosła 47 752,5 tys. zł,   a w okresie  I-XII  2015 r. -  195 830,0 tys. zł.