Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2015 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

W I kwartale 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 152,2 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.  W konsekwencji wydanych zostało  6,5 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2015r. osiągnęła 3 824,9  tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2015  r.  obniżono  wypłaty   o  46 904,4 tys. zł., a dotyczyło to 62,4 tys. osób.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w I kwartale 2015r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 858,1  tys. zł.  ( 30,7  tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2015 r. wyniosła 52 587,4 tys. zł.

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych