Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz I-IX 2015 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz I-IX 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

W III kwartale 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 139,8 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-IX br. 438,4 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  6,1 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 18,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2015r. osiągnęła 4 030,2  tys. zł (w okresie I-IX br. 11 479,7 tys.).

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2015  r.  obniżono  wypłaty   o  42 517,0 tys. zł., a dotyczyło to 50,5 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2015  r.  obniżono  wypłaty o 132 210,9  tys. zł ( 165,9 tys. osób).

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w III kwartale 2015r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 024,3  tys. zł. ( 17,3 tys. osób), a w okresie I-IX 2015 r. o  4 386,9  tys. zł. (73,0 tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2015 r. wyniosła 47 571,5 tys. zł, a w okresie  I-IX  2015 r. -   148 077,5 tys. zł.

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych