ZACHOWANIE INTEGRALNOŚCI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

ZACHOWANIE INTEGRALNOŚCI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Oznacza to, że dokument elektroniczny nie może zostać zmieniony po jego podpisaniu. Integralność weryfikuje się wyliczając wartość funkcji skrótu (hash) i porównując ją z wartością znajdującą się w pliku (dokumencie) podpisu elektronicznego.

Jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie przez odbiorcę ważności podpisu w chwili jego złożenia (np. nie jest dostępny Internet i nie można sprawdzić ważności certyfikatu - brak dostępu do listy certyfikatów unieważnionych CRL), w celu udostępnienia dokumentu elektronicznego sporządza się jego kopię, podpisaną podpisem elektronicznym osoby, która może być zidentyfikowana przez zastosowanie ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Taki podpis elektroniczny ma wartość dowodową "za zgodność z oryginałem".

Kopia składa się z treści udostępnianego dokumentu elektronicznego i elementów informacyjnych określających co najmniej sporządzającego i podpisującego kopię, datę jej sporządzenia oraz nazwę podmiotu, w którym kopia została sporządzona i jego adres.

 

 

Redakcja: Departament Aplikacji Autorskich