Dokumenty potwierdzające okresy pracy

Dokumenty potwierdzające okresy pracy

Dokumenty potwierdzające okresy pracy – m.in. środki dowodowe stwierdzające okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (składkowe i nieskładkowe) – świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu albo w przypadku ich braku inny dokument, w tym legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym, pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wydane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.