Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia społeczne wspólników prostej spółki akcyjnej

Od 1 marca 2021 r. akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie pracy lub usług, będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Uwaga! Zmiana daty objęcia ubezpieczeniami.
Pierwotnie, akcjonariusz ten miał być objęty ubezpieczeniami od 1 marca 2020 r. Jednak ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ogłoszoną 21 lutego 2020 r., data ta została przesunięta o rok - na 1 marca 2021 r.

Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne będą dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia zakończenia ich świadczenia. Ubezpieczenie chorobowe będzie dla niego dobrowolne.

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej będzie zgłaszał się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się 05 43.

Akcjonariusz będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast na ubezpieczenie zdrowotne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 6 pkt 4a i art. 13 pkt 5a, art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) zmienione ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655).
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).
  • Zał. nr 24 zmieniony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 81).