UKARANIE KARĄ GRZYWNY

UKARANIE KARĄ GRZYWNY

Jako płatnik lub osoba zobowiązana do działania w jego imieniu możesz być ukarany grzywną do 5000 zł, jeżeli:

  • nie opłaciłeś w terminie składek na ubezpieczenia społeczne,
  • nie zgłosiłeś, wymaganych ustawą, danych lub zgłosiłeś nieprawdziwe dane albo udzieliłeś w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówiłeś ich udzielenia,
  • udaremniasz lub utrudniasz przeprowadzenie kontroli,
  • nie wypłaciłeś świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaciłeś je nienależnie,
  • nie prowadziłeś dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • nie przesyłałeś deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
  • nie przekazałeś dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie wskazanej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Możesz być ukarany również, gdy dopuścisz się wymienionych czynów przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru obowiązany jest ZUS.

Podstawa prawna:

  • Art. 47a ust. 1 i 2, art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 300)