Zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do urzędu skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego

Zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do urzędu skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego

Jeśli posiadasz zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek, musisz się liczyć, że możemy dokonać zabezpieczenia na Twoim majątku poprzez ustanowienie:

• hipoteki na nieruchomości,
• zastawu skarbowego na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych.

HIPOTEKA

Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest decyzja, która stwierdza istnienie należności składkowych oraz określa ich wysokość.

Ważne!
Jeżeli w przypadku danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, wówczas możemy wystąpić z wnioskiem o jej założenie.

Hipoteka przymusowa, poza nieruchomością dłużnika, może obejmować:

• część ułamkową nieruchomości, jeżeli stanowi udział dłużnika,
• nieruchomość, która stanowi przedmiot współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka,
• nieruchomość, która stanowi przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkową nieruchomości stanowiąca udział wspólników takiej spółki - gdy dłużnikiem jest spółka,
• użytkowanie wieczyste, w tym budynki i inne urządzenia, które znajdują się na nieruchomości i stanowi przedmiot użytkowania wieczystego, a są własnością użytkownika wieczystego,
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie,
• wierzytelność zabezpieczoną hipoteką,
• statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.

Ważne!
Możemy również zażądać  od Ciebie wyjawienia nieruchomości i innych przysługujących Ci praw majątkowych, które mogą być obciążone hipoteką lub zastawem.  Zażądamy tego, jeśli ze zgromadzonych dowodów wynika, że nie wywiążesz się z obowiązku zapłaty  należności z tytułu składek. Takie samo żądanie możemy zastosować  wobec małżonka, następców prawnych i osób trzecich, którzy odpowiadają za Twoje zaległości.

ZASTAW

Zastaw może być ustanowiony na wszystkich rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które są Twoją własnością  lub współwłasnością Twoją i małżonka.

Podstawą wpisu zastawu jest decyzja:

• określająca wysokość zadłużenia
• o odpowiedzialności osoby trzeciej,
• o odpowiedzialności osób trzecich, o odpowiedzialności następcy prawnego lub spadkobiercy.


Podstawa prawna:
• art. 26 i 27 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),
• ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.).