ZGŁOSZENIE WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

ZGŁOSZENIE WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

Jeśli jesteś dłużnikiem, możesz zostać wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN). Wpisu dokonuje sąd rejestrowy na nasz wniosek.

Dotyczy to również  dłużnika - osoby fizycznej, która jest m. in.: członkiem zarządu spółki, następcą prawnym i osobą trzecią (np. spadkobiercą).

Ważne!
Wpis do RDN będzie przeszkodą w uzyskaniu przez Ciebie kredytu lub pozyskaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.


Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych ulegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu.


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.)