ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OKREŚLONYCH PRZEPISAMI KODEKSU KARNEGO

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OKREŚLONYCH PRZEPISAMI KODEKSU KARNEGO

Jeżeli nie opłaciłeś składek na ubezpieczenia społeczne w części, która jest finansowana przez ubezpieczonych, możemy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Musisz się liczyć, że potrącenie tych części składek z wynagrodzenia pracownika (brutto) i nieprzekazanie ich do ZUS, może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Wobec osób, które:

• złośliwie lub uporczywie naruszają prawa pracownika, które wynikają ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,
• nie zgłaszają (nawet za zgodą zainteresowanego) wymaganych danych albo zgłaszają nieprawdziwe dane, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, 

sąd może zastosować sankcje w postaci:

• kary grzywny,
• ograniczenia wolności  albo pozbawienia wolności do 2  lat.

Podstawa prawna:
art. 218, art. 219 oraz art. 284 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.).