ePUAP

ePUAP

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, która w ujednolicony sposób udostępnia obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet.

Jedną z najistotniejszych usług oferowanych przez ePUAP jest usługa profilu zaufanego. Podpis elektroniczny potwierdzony danymi profilu zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Umożliwia również stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców.

Pozostałe obszary funkcjonowania ePUAP dotyczą:

  • Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD) – to miejsce zapewniające jednolite i bezpieczne źródło informacji o dokumentach w postaci elektronicznej wykorzystywanych w administracji publicznej,

  • elektronicznej skrzynki podawczej – to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotom publicznym (urzędom) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej,

  • przekazywania przez urzędy pism w postaci elektronicznej obywatelom – w trybie doręczenia,

  • portalu interoperacyjności – to narzędzie pracy, którego celem jest zapewnienie zdolności systemów teleinformatycznych urzędów i obsługiwanych przez nie procesów biznesowych do wymiany danych oraz współdzielenia informacji i wiedzy.