Wysokość składek na ubezpieczenia

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych *

Składki za styczeń - grudzień 2019 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
 

904,60 zł

834,55 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
 

342,32 zł

342,32 zł

Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 

70,05 zł 

70,05 zł

SUMA 1316,97 zł 1246,92 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2019)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - informacje na stronie NFZ.

Minimalna podstawa (60%) wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (xls, 53 kB)

 
 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2019 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.). Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 zł.

Za styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 131,76 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

 • 54,00 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

 • 16,54 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 • 11,27 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne -  patrz niżej

 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: 
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,

 • twórcy i artyści,

 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 • oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2019 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł.

Za styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 558,08 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

 • 228,72 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

 • 70,05 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 • 47,75 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne   

W 2019 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3803,56 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2019 r., nie może być niższa niż: 342,32 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

 • Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. nie może być niższa niż:

 • 70,05 zł (tj. 2,45% - suma stóp: 2,30% - FP i 0,15% - SFWON)

III. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę, opłacające z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne.

Najniższa podstawa wymiaru składek uzależniona będzie od przychodu z poprzedniego roku kalendarzowego, o ile nie przekracza on trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady ustalania indywidualnej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą, który spełnia warunki do tej ulgi znajdziesz w „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r. na stronie www.zus.pl. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają oddziały Zakładu.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób nie może być:

 • niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.),
 • wyższa niż 2.859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)
 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt. I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 11 912,5 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 poz. 1376, z późn. zm.), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

 • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" (pdf, 563 kB). Poradnik w formie papierowej dostępny jest w Oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi 142 950 zł.