Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy - I kwartał 2008 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy - I kwartał 2008 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do marca 2008 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 63,0 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 5,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 9,4 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 6,5 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 28,9 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 921,7 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w okresie od stycznia do marca 2008 r. skontrolowali 17,5 tys. osób, pozbawiając prawa do zasiłku 621 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 804,6 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z późniejszymi zmianami jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od stycznia do marca 2008 r. obniżono z tego tytułu wypłaty o 16 852,5 tys. zł., a dotyczyło to 22,4 tys. osób.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w okresie od stycznia do marca 2008 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 835,8 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca marca 2008 r. wyniosła 20 414,6 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych