Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2008r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2008r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.) , lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W II kwartale 2008 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 64,4 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 5,4 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 8,4 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 7,5 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 27,2 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 895,6 tys. zł.

W I półroczu 2008 r. przeprowadzono 127,4 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 11,3 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 8,9 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 14,0 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 56,1 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 1 817,3 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w II kwartale 2008r. skontrolowali 18,3 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 670 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 910,2 tys. zł.

Łącznie w I półroczu 2008 r. skontrolowano 35,8 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1 291 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 714,8 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2008 r. obniżono wypłaty o 14 322,8 tys. zł., natomiast w I półroczu 2008 r. obniżono wypłaty o 31 175,3 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w II kwartale 2008 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 733,5 tys. zł., a w I półroczu 2008 r. o 3 569,3 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2008 r. wyniosła 17 862,1 tys. zł., a w I półroczu 2008 r. - 38 276,7 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych