Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2011 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2011 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W II kwartale 2011 r. w wyniku przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wydano  8,8 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem zasiłku chorobowego wyniosła 47,9 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 2 605,6  tys. zł.

Natomiast w  I półroczu 2011 r. w wyniku przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wydano  18,5 tys. decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem zasiłku chorobowego wyniosła 98,4 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 5 029,6 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w II kwartale 2011r. skontrolowali 32,9 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 988 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 924,5 tys. zł.

Łącznie w I półroczu 2011 r. skontrolowano 56,2 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 1 729 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 642,1 tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2011  r. obniżono  wypłaty o  28 798,4 tys. zł., natomiast w I półroczu 2011 r. obniżono wypłaty o 64 333,1  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu  w II kwartale 2011r. obniżono  wypłaty  zasiłków  o  2 052,3 tys. zł., a w I półroczu  2011 r. o  4 474,5 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2011 r. wyniosła 34 380,8 tys. zł, a w I półroczu  2011 r. - 75 479,3 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych