Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I - XII 2010 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I - XII 2010 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W IV kwartale 2010 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 83,9 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano  8,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 10,0 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast  w przypadku 5,2 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 44,7 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 2 125,4 tys. zł.

W okresie I - XII 2010 r. przeprowadzono 312,9 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których  32,2 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 10,3 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku  21,6 tys. osób  wydano orzeczenia  o  potrzebie  rehabilitacji  leczniczej.  W  omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 167,5 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 7 641,3  tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u  w IV kwartale 2010 r. skontrolowali 19,6 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 651 osób , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 625,3 tys. zł.

Łącznie  w  okresie I - XII 2010r.  skontrolowano 68,9 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 2,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 3 421,3 tys. zł.

 Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2010  r.  obniżono  wypłaty   o  29 027,8 tys. zł., natomiast w okresie I - XII 2010  r.  obniżono  wypłaty o 121 652,5  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2010 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 993,9  tys. zł., a w okresie I - XII  2010 r. o  8 542,6  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2010 r. wyniosła 33 772,4 tys. zł., a w okresie I - XII 2010 r. -   141 257,7 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych