Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2012 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2012 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W IV kwartale 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 121,5 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  11,5 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 61,6 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3 400,1  tys. zł.

Natomiast w  okresie I-XII 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 464,3 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  45,9 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 243,1 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 12 947,8 tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u w IV kwartale 2012r. skontrolowali 40,1 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 755,8 tys. zł.

Łącznie  w  okresie I-XII 2012 r.  skontrolowano  159,3 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 5,1 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 5 400,6 tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2012  r. obniżono  wypłaty o  43 660,9 tys. zł., natomiast w okresie I-XII  2012  r. obniżono wypłaty o 148 540,5  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV  kwartale  2012r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 842,9  tys. zł., a w  okresie  I-XII  2012 r. o  8 177,1  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w  IV  kwartale 2012 r. wyniosła 50 659,7 tys. zł, a w  okresie   I-XII  2012 r. - 175 066,0 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych