Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2013 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2013 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W IV kwartale 2013 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 115,7 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  14,8 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 84,7 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 4 994,3  tys. zł.

Natomiast w  okresie I-XII 2013 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 483,7 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  62,9 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 350,0 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 21 195,3 tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u  w IV kwartale 2013r. skontrolowali 39,2 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,6 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 707,5 tys. zł.

Łącznie  w  okresie I-XII 2013 r.  skontrolowano  159,0 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 6,0 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 6 175,1 tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2013  r.  obniżono  wypłaty   o  39 997,8 tys. zł., natomiast w okresie I-XII  2013  r.  obniżono  wypłaty o 177 127,6  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV  kwartale  2013r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 547,8  tys. zł., a w  okresie   I-XII  2013 r. o  7 680,0  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w  IV  kwartale 2013 r. wyniosła 48 247,4 tys. zł, a w okresie I-XII  2013 r. - 212 178,0 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych