Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania:

  • w przypadku osób zamieszkałych w Polsce – adres zameldowania na pobyt stały,

  • w przypadku osób zamieszkałych za granicą – adres, pod którym wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu,

  • osoby, które nie posiadają adresu miejsca zamieszkania (osoby bezdomne) zobowiązane są wskazać we wniosku adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.