Ścieżka nawigacji

Ubezpieczenie społeczne "szarej strefy"

Ubezpieczenie społeczne "szarej strefy"

Czy wpis do rejestru CEIDG powinien stanowić warunek powstania obowiązku składkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą? Nad wypracowaniem rekomendacji legislacyjnych pracował obradujący dzisiaj w Centrali ZUS Komitet ds. interpretacji, stanowisk i wyjaśnień. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem działania Komitetu jest opiniowanie oraz wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu interpretacji, stanowisk oraz wyjaśnień Zakładu. W skład komitetu wchodzą wybitne osobistości świata nauki, eksperci z dziedziny prawa ubezpieczeń, byli sędziowie i autorytety w problematyce zabezpieczenia społecznego. Obrady komitetu odbywające się 21 września w Centrali ZUS dotyczyły również tez zawartych w artykułach opublikowanych 19 i 21 września w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. "Brak wpisu broni firmy przed ZUS" oraz pt. "Gigantyczne straty w ZUS do pilnego wyjaśnienia". Autor zasygnalizował w nich problem  związany z zasadnością przyznania prawa do objęcia ochroną ubezpieczeń społecznych osobom prowadzącym działalność gospodarczą z naruszeniem obowiązujących przepisów, czyli działających w tzw. "szarej strefie". Przyjęta interpretacja prawa, którą związany jest ZUS budzi bowiem istotne wątpliwości. W ich świetle przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i od tego dnia objęty jest obowiązkiem opłacania składek. Podczas prac komisji przeważało zdanie o deklaratoryjnym charakterze wpisu działalności do ewidencji. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komitet powołany został przez Prezes ZUS na mocy statutu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do jego zadań należy monitorowanie interpretacji, stanowisk i wyjaśnień wydawanych przez Zakład, a także wspieranie ZUS w opracowywaniu nowych interpretacji i  stanowisk oraz rekomendowanie Zarządowi ZUS najbardziej efektywnych rozwiązań.