Ścieżka nawigacji

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), powołany został ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwaną dalej „ustawą o sus”. Głównym celem utworzenia Funduszu było zwiększenie bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego. Fundusz Rezerwy Demograficznej pełni rolę funduszu rezerwowego dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w FUS.
Fundusz Rezerwy Demograficznej posiada osobowość prawną. Na mocy ustawy o sus dysponentem środków FRD jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uruchomienie środków Funduszu realizowane jest zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2c ustawy o sus. Zgodnie ze statutem, organem FRD jest Zakład, natomiast Prezes Zakładu kieruje działalnością FRD i reprezentuje go na zewnątrz.

FRD zasilany jest przez:

 • część składki na ubezpieczenie emerytalne (od 2008 r. - 0,35%),
 • 40% środków uzyskanych z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, pomniejszonych o kwoty obowiązkowych odpisów na fundusz reprywatyzacyjny,
 • przychody od środków FRD ulokowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • odsetki uzyskane z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a niestanowiących przychodów FUS i Zakładu,
 • aktywa pochodzące z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wyodrębnionych ewidencyjnie,
 • z innych źródeł.

Środki FRD mogą być wykorzystane na:

 • uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego,
 • nieoprocentowaną zwrotną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS,
 • zasilenie funduszu emerytalnego z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy o sus, powiększonych o przychody uzyskane z tych aktywów.

Zgodnie z ustawą o sus, FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności.

Środki FRD mogą być lokowane w następujące instrumenty finansowe:

 • bony, obligacje i inne papiery wartościowe Skarbu Państwa,
 • obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa,
 • depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,
 • w formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne Warszawa,
 • akcje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • obligacje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • obligacje emitowane przez spółki publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.