Ścieżka nawigacji

Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego

Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego

Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego (European Social Insurance Platform - ESIP)

Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego (European Social Insurance Platform - ESIP) powstała w 1996 r. w Brukseli i jest międzynarodową organizacją o charakterze non-profit, tj. nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Obecnie zrzesza ponad 40 instytucji ubezpieczenia społecznego z wielu państw europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Włochy). W organizacji tej Polska reprezentowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Członkostwo

Członkiem ESIP może być każda instytucja publiczna z państwa członkowskiego, której misją jest zabezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, zasiłki rodzinne) oraz której działania wchodzą w zakres europejskiego rozporządzenia o koordynacji zabezpieczenia społecznego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstąpił do Europejskiej Platformy Zabezpieczenia Społecznego w 2004 r. ZUS jako członek tej organizacji aktywnie uczestniczy w pracach oraz spotkaniach.

Działalność

Od 1996 r. członkowie tej organizacji spotykają się regularnie w celu wymiany informacji i doświadczeń, promowania dobrych praktyk, przeprowadzania wspólnych opracowań oraz wypracowywania wspólnego stanowiska dla inicjatyw europejskich. Spotkania ESIP odbywają się cztery razy w roku przeważnie w swojej siedzibie w Brukseli.

ESIP wykonuje prace, prowadzi działania i uczestniczy w projektach, które mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy o zabezpieczeniu społecznym. Ponadto promuje i wzmacnia wartości oraz cele zabezpieczenia społecznego opartego na zasadzie solidarności.

Struktura

W Europejskiej Platformie Zabezpieczenia Społecznego (ESIP) istnieją dwa główne ciała nadzorujące pracami:

  1. Zgromadzenie Ogólne (General Assembly)
  2. Rada Zarządu (Board of Governors)

W ramach tej organizacji działają komitety:

  1. Komitet Emerytalny (Pension Committee - PENSION COM)
  2. Komitet Zabezpieczenia Zdrowotnego (Health Insurance Committee - HEALTH COM)
  3. Komitet Rodziny i Zabezpieczenia Socjalnego (Family and Social Inclusion Committee - FamSI COM)
  4. Komitet Rentowo-Rehabilitacyjny (Disability and Rehabilitation Committee)

oraz ESIP gości:

            Komitet Orzekania Lekarskiego (Medicine Evaluation Comittee - MEDEV).

Każdy Komitet kierowany jest przez dyrektora komitetu (koordynatora), który organizuje spotkanie Komitetu oraz przygotowuje agendę spotkania. Następnie każdy Komitet reprezentowany jest przez przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący Komitetu odpowiedzialny jest za nadzorowanie przebiegu spotkania Komitetu. Kadencja przewodniczenia obradom Komitetu wynosi 1,5 roku.

Pracami wszystkich komitetów bezpośrednio kieruje dyrektor Europejskiej Platformy Zabezpieczenia Społecznego (ESIP).

ZUS a ESIP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstąpił do Europejskiej Platformy Zabezpieczenia Społecznego z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. w 2004 r.

Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze względu na obszar zainteresowania tematyką poruszaną w danym Komitecie, bierze czynny udział w spotkaniach i przewodniczy w pracach Komitetu Emerytalnego (Pension Committee) oraz uczestniczy w pracach Komitetu Rentowo-Rehabilitacyjnego (Disability and Rehabilitation Committee).

Link do strony internetowej ESIP:  

http://www.esip.org/