Ścieżka nawigacji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (The International Social Security Association - ISSA)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego powstało 4 października 1927 r. w Brukseli jako Międzynarodowa Konferencja Ubezpieczeniowych Funduszy Chorobowych i Towarzystw Wzajemnych Korzyści. Do jego głównych zadań należy ochrona, wspieranie i rozwój zabezpieczenia społecznego na całym świecie. ISSA jest światową organizacją oficjalnych przedstawicieli różnych systemów zabezpieczenia społecznego. Polska należy do tej organizacji od początku jej istnienia, czyli od 1927 r.

Członkostwo

Członkami pełnoprawnymi Stowarzyszenia są instytucje centralne, narodowe związki instytucji i towarzystw ubezpieczeń społecznych, które są przedstawicielami poszczególnych dziedzin zabezpieczenia społecznego. Organizacje narodowe - instytuty techniczne, które są zainteresowane rozwojem zabezpieczenia społecznego, lecz nie posiadają właściwych kompetencji, mogą być przyjęte do ISSA jako członkowie stowarzyszeni. Stowarzyszenie liczy 320 instytucji członkowskich z ponad 160 krajów. Pełnoprawnymi członkami ISSA ze strony Polski jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Struktura

Zgromadzenie Ogólne - jest naczelnym organem Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli organizacji członkowskich. Zgromadzenie obraduje co trzy lata.
Rada - w jej skład wchodzą tzw. delegaci tytularni, po jednym z każdego kraju członkowskiego. Zbiera się przed i po zakończeniu sesji Zgromadzenia Ogólnego, tj. co trzy lata. Delegatem tytularnym Polski w Radzie jest Prezes ZUS. 
Biuro - jest organem zarządzającym bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w jego skład wchodzi Prezydent Stowarzyszenia, Skarbnik, Sekretarz Generalny oraz wybrani członkowie reprezentujący różne regiony świata. Posiedzenie Biura odbywa się przynajmniej raz w roku.
Sekretariat Generalny ISSA ma swoją siedzibę w gmachu Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie oraz prowadzi biura regionalne rozmieszczone na całym świecie (10): w Afryce 4 biura (Maroko, RPA, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej), w Ameryce 3 biura (Meksyk, Peru, Argentyna), w Azji 3 biura (Jordania, Indie, Korea Południowa). Sekretarz Generalny ISSA jest mianowany po uprzedniej konsultacji z ILO.
Komisja Kontroli składa się z trzech tytularnych audytorów (w tym Przewodniczącego Komisji) i jednego dodatkowego audytora. Członkowie Komisji Kontroli wybierani są przez Radę ISSA na trzy lata. Powołuje ona także jednego z tytularnych audytorów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Kontroli. Posiedzenie Komisji Kontroli odbywa się raz w roku.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez trzy formy działalności:

 • Techniczna działalność stałych komisji specjalistycznych - pozwala ona na sprawdzenie, ze światowego punktu widzenia, problemów każdej z gałęzi zabezpieczenia społecznego (np. choroba, macierzyństwo, starość, inwalidztwo, śmierć, ryzyko zawodowe, bezrobocie, zasiłki rodzinne) oraz wspólnych problemów wszystkich gałęzi (np. matematyka ubezpieczeniowa i statystyka, organizacja i metody, aspekty prawne).
 • Regionalna działalność w Afryce, Ameryce, Azji i Pacyfiku, jak również w Europie - powinna odpowiadać szczególnym potrzebom organizacji członkowskich na tych kontynentach. W ramach tej działalności Stowarzyszenie organizuje konferencje regionalne, konferencje okrągłego stołu, międzynarodowe spotkania techniczne i inne posiedzenia specjalistyczne, jak również kursy szkoleniowe i dokształcające dla pracowników administracyjnych organizacji członkowskich.
 • Działalność badawcza i dokumentacyjna służy analizowaniu rozwoju i tendencji zabezpieczenia społecznego oraz ustaleniu jego perspektyw. Działalność ta obejmuje m.in. organizowanie narad szkoleniowych, studiów oraz zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji z dziedziny zabezpieczenia społecznego.

Publikacje

Oprócz sprawozdań stałych komisji specjalistycznych z technicznej działalności ISSA oraz sprawozdań z sesji Zgromadzenia, Stowarzyszenie publikuje w ramach działalności regionalnej różne opracowania z zakresu badań nad ubezpieczeniami społecznymi. Artykuły te ukazują się m.in. w: "Social Policy Highlight", "Trends in Social Security", "ISSA Focus", "International Social Security Review".

Stowarzyszenie wydaje również raz na 2 lata porównawcze tablice informacyjne o systemach zabezpieczenia społecznego na świecie pt. "Social Security Programs throughout the World".

Współpraca z innymi organizacjami

Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy i Światową Organizacją Zdrowia oraz szeregiem innych organizacji międzynarodowych. Posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ.


Europejska Sieć Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)

Europejska Sieć Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego  (IEN) powstała w 2007 r. na skutek pojawienia się silnej potrzeby współpracy Europejskich instytucji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych był jedną z instytucji założycielskich tej struktury. Członek Zarządu ZUS zasiada w jej Komitecie Sterującym, a od 28 marca 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Mandat Przewodniczącego Komitetu trwa 3 lata.

Członkowie Komitetu Sterującego wybierani są w trakcie otwartych konsultacji. Obrady Komitetu odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Komitet może korzystać z pomocy Sekretariatu Generalnego ISSA w Genewie.

Do głównych zadań Komitetu należy ustalanie programu działań na poziomie regionalnym w Europie i prowadzenie prac mających na celu ich realizację. Program działań ustalany jest na okres trzech lat. Komitet musi zapewnić również koordynację między program działań IEN, ogólnym planem pracy ISSA a pracami prowadzonymi przez Komisje Techniczne ISSA. Pod koniec trzyletniego okresu, Komitet ocenia dotychczasowe działania i zakres wdrożenia programu działań.

Podstawową formą działalności Europejskiej Sieci ISSA jest organizowanie seminariów i spotkań poświęconych najbardziej aktualnym problemom związanym z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych a Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)

Pełnoprawnymi członkami ISSA ze strony Polski są Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prezes ZUS od lat 70-tych XX wieku posiada mandat członka Biura ISSA, organu zarządzającego bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz mandat członka Rady ISSA.

W ostatnim dziesięcioleciu, między innymi w związku z ogólną intensyfikacją międzynarodowych kontaktów związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, nastąpiła również intensyfikacja obecności ZUS na forum ISSA. Znalazło to wymierny wyraz w reprezentacji ZUS, a przez to Polski w strukturach i działaniach ISSA.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA (od czerwca 2015 r.) oraz funkcję tymczasowego zastępcy audytora Komisji Kontroli (od października 2015 r.) pełnił Członek Zarządu ZUS Paweł Jaroszek, który na posiedzeniu Biura ISSA (maj 2016 r.) został wybrany Audytorem Tytularnym Komisji Kontroli.

Z racji pełnienia powyższych funkcji, w Centrali ZUS umiejscowiony jest Sekretariat Europejskiej Sieci ISSA.

Przedstawicielom ZUS w Komisjach Technicznych ISSA powierzono następujące funkcje:

 • Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk jest przewodniczącym Komisji Technicznej ISSA ds. ubezpieczeń z tytułu starości, niezdolności do pracy i śmierci żywiciela;
 • Członek Zarządu ZUS, Paweł Jaroszek jest wiceprzewodniczącym Komisji Technicznej ISSA ds. poboru składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Funkcje pełnione w ISSA przez przedstawicieli ZUS nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi uposażeniami dla tych osób. Są pełnione w ramach wykonywanych zadań w ZUS.

Z członkostwem ZUS w ISSA związanych jest również szereg aktywności z zakresu komunikowania, informowania i promowania rozwiązań polskiego systemu zabezpieczenia społecznego (organizowane w Polsce liczne seminaria, konferencje, warsztaty). Przedstawiciele ZUS aktywnie uczestniczyli również w wielu konferencjach i warsztatach ISSA organizowanych w innych krajach - dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Wymiernymi ocenami innowacyjności i sprawności administracyjnej ZUS były liczne specjalne wyróżnienia przyznawane przez ISSA, np.:

 • Główną nagrodę ISSA Good Practice Award for Europe w 2024 roku za programy pomocowe dla obywateli Ukrainy,
 • certyfikat umiejętności ISSA za przygotowanie i wdrożenie w Zakładzie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem,
 • nagrody w kolejnych edycjach konkursu ISSA „Dobre Praktyki”, przyznane i wręczone przez Jury Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (Good Practice Award):
  • certyfikat umiejętności za ,,Badanie satysfakcji klientów" oraz ,,Zarządzanie przez cele w instytucji zabezpieczenia społecznego",
  • certyfikat umiejętności z wyróżnieniem specjalnym za ,,Optymalizację procesu kierowania na rehabilitację leczniczą",
  • certyfikat umiejętności za przygotowanie i wdrożenie w Zakładzie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Certyfikat Zasługi ze specjalnym wyróżnieniem za praktykę „ZUS (PUE) – nowoczesna i wygodna forma kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”,
 • Certyfikaty Zasługi za praktyki:
  • Lekcje z ZUS
  • Standardy obsługi klientów
  • Innowacyjny model kształcenia lekarzy ubezpieczenia społecznego
 • Zaświadczenie o umieszczeniu praktyki w bazie “Dobrych praktyk ISSA” – ze względu na bardzo wysoką ocenę merytorycznej wartości za praktyki:
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach ciągłej zmiany
  • Budowa prognostycznego modelu mikrosymulacyjnego opartego na danych indywidualnych.

Aktywne członkostwo w ISSA kreuje pozytywny wizerunek ZUS na szczeblu międzynarodowym dzięki możliwości:

 • wypowiadania się na forum ISSA w czasie konferencji szczebla międzynarodowego, szczególnie poprzez aktywność w Komisjach Technicznych
 • wpływania na działalność ISSA w regionie europejskim, szczególnie poprzez funkcje sprawowane przez Prezesa ZUS i prowadzenie Sekretariatu IEN w Warszawie
 • promowania polskiego systemu i administracji zabezpieczenia społecznego poprzez świadczenie usług doradczych i wsparcia dla państw członkowskich ISSA na całym świecie w zakresie zarządzania, administrowania, inwestowania, itp.
 • publikowania raportów i analiz dotyczących polskiego systemu zabezpieczenia społecznego w wydawnictwach ISSA.

Między innymi dzięki aktywności w strukturach ISSA, ZUS w kontaktach międzynarodowych postrzegany jest jako:

 • Nowoczesna i skuteczna administracja zabezpieczenia społecznego
 • Rzetelny partner we współpracy, chętnie przekazujący swe doświadczenia
 • Lider w gronie instytucji zabezpieczenia społecznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Instytucja, z doświadczeń której chcą korzystać kraje ze wszystkich regionów świata (Euroazja, Azja, Afryka).

Link do strony internetowej ISSA:

http://www.issa.int