Ścieżka nawigacji

Rada Europy

Rada Europy

Rada Europy,  z główną siedzibą w Strasburgu, jest organizacją założoną w 1949 r. w celu wspierania jedności i współpracy w Europie. Należy do niej 39 państw. Polska jest jej członkiem od 1991 r. 
Podstawowym celem Rady jest polepszenie poziomu życia społeczeństw europejskich (również w sferze rozwoju systemów zabezpieczenia społecznego). 
Decyzyjnym organem Rady jest Komitet Ministrów (ministrowie spraw zagranicznych poszczególnych państw); organem doradczym Rady jest Zgromadzenie Parlamentarne (parlamentarzyści z parlamentów narodowych). Organem specjalnym Rady jest Trybunał Praw Człowieka, który poddaje kontroli przestrzeganie praw i wolności obywatelskich przez państwa członkowskie zgodnie z podpisaną w 1950 roku Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Działania Rady Europy w zakresie zabezpieczenia społecznego

Zasadnicze kierunki działalności Rady Europy:

  • Koordynacja w skali międzynarodowej systemów ubezpieczenia społecznego poszczególnych państw.
  • Wprowadzanie minimalnych europejskich standardów w zabezpieczeniu społecznym.
  • Działania w celu zbliżenia systemów zabezpieczenia społecznego w formie zaleceń skierowanych do państw członkowskich.
  • Organizowanie wymiany informacji, inicjowanie wymiany naukowej.

Rada Europy koordynuje swoje działania w sferze zabezpieczenia społecznego z Międzynarodową Organizacją Pracy i Unią Europejską oraz wydaje akty normatywne, które ustalają określony poziom ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego, tzw. standard Rady Europy.

Europejska Karta Społeczna

Europejska Karta Społeczna jest pierwszym i jedynym dokumentem Rady Europy ratyfikowanym przez Polskę (w czerwcu 1997 r.). Składa się ona z preambuły, pięciu części i załącznika. Podstawowymi celami Karty są:

  • zapewnienie korzystania z praw społecznych bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
  • polepszenie poziomu życia i popieranie dobrobytu społecznego mieszkańców państw, które podpisały Kartę.

W zbiorze zobowiązań zawartych w Karcie znajdują się m.in.: prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do zabezpieczenia społecznego. 
Państwa - sygnatariusze Karty muszą co dwa lata przedstawiać Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy sprawozdania z tego, jak stosują się do postanowień Karty. Istnieje też rozbudowany system kontroli przestrzegania przez państwa - sygnatariuszy przyjętych na siebie zobowiązań.