Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Placówki oświatowe:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola,

  • publiczne i niepubliczne szkoły, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły poblicznej,

  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,

  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz

  • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

  • ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,

  • ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki,

  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.