Ścieżka nawigacji

Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii)

Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii)

Jesteś obywatelem państwa trzeciego, ale legalnie mieszkasz w Polsce? Dowiedz się, gdzie będziesz ubezpieczony, jeśli będziesz pracował lub prowadził działalność w innym państwie członkowskim.

  1. Jesteś obywatelem państwa trzeciego i mieszkasz w Polsce. Pracujesz w innym państwie członkowskim (oprócz Danii, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii lub Szwajcarii)

W tym przypadku będą Cię obowiązywały przepisy unijne.

Przykład
Pan Siergiej, obywatel Białorusi, legalnie mieszka w Polsce ale wykonuje pracę dla niemieckiej firmy, w Niemczech. Na podstawie przepisów unijnych pan Siergiej jest objęty tylko niemieckimi przepisami (wynika to z rozporządzenia 883/2004).

Przykład
Pan Ming, obywatel Chin, legalnie mieszka w Polsce i jest zatrudniony przez polską firmę, która delegowała go do pracy w Austrii. Na podstawie przepisów unijnych pan Ming jest objęty tylko polskimi przepisami (wynika to z rozporządzenia 883/2004).

Przykład
Pani Swietłana, obywatelka Białorusi, legalnie mieszka w Polsce i jest zatrudniona przez polską firmę, która delegowała ją do pracy w Wielkiej Brytanii. Na podstawie przepisów unijnych pani Swietłana jest objęta tylko polskimi przepisami (wynika to z rozporządzenia 1408/71).

  1. Jesteś obywatelem państwa trzeciego i mieszkasz w Polsce. Pracujesz w Danii, Norwegii, Liechtensteinie, Islandii lub Szwajcarii

W tym przypadku nie będą Cię obowiązywały przepisy unijne. O tym, gdzie będziesz ubezpieczony, decydują przepisy państw, w których jesteś zatrudniony i pracujesz.

Przykład
Pani Xiu, obywatelka Chin, legalnie mieszka w Polsce i jest zatrudniona przez polską firmę,która delegowała ją do pracy w Danii. Pani Xiu może być objęta zarówno polskimi, jak i duńskimi przepisami, dlatego że nie obejmują jej przepisy unijne.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r., rozszerzające rozporządzenie 883/2004 i rozporządzenie 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo(Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010 r., str. 1)
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 1) [rozporządzenie to w dalszym ciągu jest stosowane tylko przez Wielką Brytanię]
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r., w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971 r., str. 2, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z dnia 27 marca 1972 r., str. 1, z późn. zm.)