Ścieżka nawigacji

Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot i zakres kontroli

Kontrola płatników składek jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywiązywania się przez płatników składek z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych ZUS.

W szczególności sprawdzamy, czy płatnicy składek:

  • prawidłowo zgłosili do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników i inne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,
  • rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobieramy,
  • odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,
  • w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,
  • właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.

Do kontroli płatników składek - przedsiębiorców stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Kontrolę płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. W czynnościach kontrolnych może także uczestniczyć nasz pracownik, który nie jest inspektorem kontroli, ale przygotowuje się do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na to stanowisko. Pracownik ten musi mieć odrębne upoważnienie do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych i powinien wylegitymować się dowodem osobistym.

Kontrola ma charakter planowy. Oznacza to, że jest prowadzona na podstawie rocznego planu kontroli. Dobór płatników składek w ramach realizacji planu kontroli poprzedzony jest analizą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań, które zostały zlecone ZUS.