Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - M

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, czyli prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzacych działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz osób z nimi współpracujących – wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.