Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Jeżeli nie pracujesz zawodowo, bo opiekujesz się dzieckiem wymagającym stałej opieki, może przysługiwać Ci wcześniejsza emerytura. Sprawdź, czy spełniasz warunki, żebyśmy Ci ją przyznali.

Jakie trzeba spełnić warunki

Wcześniejsza emerytura przysługuje Ci, jeżeli opiekujesz się dzieckiem wymagającym stałej opieki i spełniasz poniższe warunki:

  • do 31 grudnia 1998 r. miałeś wymagany staż, czyli okresy składkowe i nieskładkowe (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat),
  • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – jeżeli urodziłeś się po 1948 r.,
  • ostatnio przed 1 stycznia 1999 r. byłeś ubezpieczony z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
  • przed 1 stycznia 1999 r. nie mogłeś podjąć pracy albo przestałeś pracować z powodu stanu zdrowia dziecka i konieczności sprawowania nad nim stałej opieki.

Ważne! Warunkiem do przyznania świadczenia jest też to, aby dziecko, którym się opiekujesz, przed 1 stycznia  1999 r. było całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu choroby wymienionej w § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r.  W obydwóch przypadkach niezdolność do pracy musiała istnieć od urodzenia lub powstać przed ukończeniem przez dziecko 18 lat.

Czy trzeba osiągnąć wiek emerytalny, żeby dostać wcześniejszą emeryturę

Jeżeli spełniasz opisane wcześniej warunki, to nie musisz mieć ukończonego wieku emerytalnego, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem. Emerytura ta może być przyznana tylko przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

Co jeśli opiekujesz się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji

Jeżeli opiekujesz się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, również masz prawo do wcześniejszej emerytury. Powinny być do tego spełnione poniższe warunki:

  • ukończyłeś 45 lat przed 1999 r.,
  • masz wymagany staż składkowy i nieskładkowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat) przypadający przed 1999 r.,
  • opiekujesz się dzieckiem, które wymaga stałej pielęgnacji i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie zawiera wskazania dotyczące konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • za dziecko, którym się opiekujesz, ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne przed 1999 r.

Sprawdź, jakie dokumenty złożyć , żebyśmy mogli przyznać Ci wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. z 1989 r. nr 28, poz.149, z późn. zm.)

Art. 58 ust. 3 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 , z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)