Ścieżka nawigacji

Dobrowolna wpłata na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Dobrowolna wpłata na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Twój przychód przekroczył wyższą kwotę graniczną? Dowiedz się, co możesz zrobić, żebyśmy nie zawiesili Twojego świadczenia.

Jeżeli w rozliczanym roku kalendarzowym uzyskałeś przychód w wysokości powodującej zawieszenie emerytury lub renty  to możemy rozliczyć świadczenie w korzystniejszy sposób. Zanim rozliczymy Twoje świadczenie, wyślemy do Ciebie Zawiadomienie (druk ZUS - Rw-81), w którym zaproponujemy Ci dokonanie tzw. dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na FUS dotyczy zarówno rozliczenia rocznego, jak i miesięcznego.  W przypadku rozliczenia rocznego dobrowolną wpłatę na FUS ustalamy w oparciu o przychód uzyskany w całym rozliczanym roku kalendarzowym, a przy rozliczeniu miesięcznym – z uwzględnieniem przychodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku. 

W przypadku emerytur pomostowych wpłata ta kierowana jest na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co zamieścimy w zawiadomieniu

W zawiadomieniu, które do Ciebie wyślemy, znajdziesz m.in. następujące informacje:

 • przychód, jaki osiągnąłeś;
 • kwotę, o jaką Twój przychód przekroczył wyższą kwotę graniczną;
 • roczną/miesięczną kwotę Twojego świadczenia;
 • omówienie rozliczenia świadczenia w przypadku gdy dokonasz dobrowolnej wpłaty na FUS oraz gdy nie dokonasz takiej wpłaty; kwotę dobrowolnej wpłaty na FUS, którą wyliczymy według wzoru:
wartość, o jaką Twój przychód przekroczył wyższą kwotę graniczną

zaliczka na podatek dochodowy
=
dobrowolna wpłata na FUS

 

 • sposoby, jakimi możesz wpłacić dobrowolną kwotę na FUS. 

Przykład

W 2017 r. wypłacaliśmy pani Magdzie emeryturę pomniejszoną o 4524,24 zł – na podstawie oświadczenia o przychodach, które pani Magda złożyła w trakcie roku.

Pani Magda zarobiła w 2017 r. łącznie 66 342 zł, więc przekroczyła o 372,90 zł wyższą kwotę graniczną, która w 2017 r. wynosiła 65 969,10 zł. W takiej sytuacji powinniśmy zawiesić pani Magdzie emeryturę za cały 2017 rok.

Ustaliliśmy, że emerytura pani Magdy w pełnej wysokości wynosi 54 015,06 zł i że pani Magda pobrała 49 490,82 zł emerytury, które jej się nie należały: 54 015,06 zł (pełna emerytura) minus 4524,24 zł (kwota, o jaką już zmniejszyliśmy pani Magdzie emeryturę w ciągu roku).

Zaproponowaliśmy pani Magdzie, że jeżeli wpłaci 305,90 zł (czyli pomniejszoną o podatek dochodowy kwotę, o jaką uzyskany przez nią przychód przekroczył  wyższą kwotę graniczną), to uznamy, że emerytura nie podlega zawieszeniu, a jedynie zmniejszeniu o roczną  kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli o 6781,40 zł. Jeżeli pani Magda wpłaci 305,90 zł, to otrzyma od nas decyzję, że ma zwrócić 2257,16 zł, które jej się nie należą. Obliczyliśmy to następująco: 6781,40 zł (kwota rocznego maksymalnego zmniejszenia) minus 4524,24 zł (kwota, o jaką już zmniejszyliśmy pani Magdzie emeryturę w ciągu roku) równa się 2257,16 zł.

Jeżeli pani Magda nie wpłaci 305,70 zł, to otrzyma od nas decyzję, że musi zwrócić 49 490,82 zł, które jej się nie należą.

Obliczyliśmy to następująco: 54 015,06 zł (pełna emerytura) minus 4524,24 zł (zmniejszenie emerytury w ciągu 2017 r.) równa się 49 490,82 zł.

Ważne! Jeżeli stwierdzisz, że dane w zawiadomieniu są  niezgodne ze stanem faktycznym, zawsze możesz się do nas zwrócić o wyjaśnienie sprawy. 

W jaki sposób możesz wpłacić dobrowolną kwotę na FUS

Zaproponujemy Ci dwa sposoby, w jakie możesz uregulować dobrowolną wpłatę na FUS:

 1. potrącimy dobrowolną kwotę wpłaty na FUS z wyrównania, które Ci wypłacimy;

Jeśli okaże się, że wysokość dobrowolnej wpłaty na FUS jest niższa od kwoty wyrównania, które Ci wypłacimy, wówczas otrzymasz od nas Zawiadomienie, w którym zaproponujemy, że potrącimy dobrowolną kwotę wpłaty na FUS z tego wyrównania, pod warunkiem że wyrazisz zgodę na takie rozwiązanie. Twoja zgoda jest konieczna z uwagi na to, że do przychodu ustalanego dla celów podatku dochodowego zostanie dopisana cała kwota zwróconego świadczenia, bez pomniejszenia jej o kwotę dobrowolnej wpłaty na FUS, którą to wpłatę - w wysokości pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy - ZUS potrąca z wyrównania. Faktycznie wpłaty powinieneś dokonać Ty i tak też jest ona traktowana. Jeżeli więc - przykładowo - ustalimy, że dokonanie wpłaty na FUS w wysokości 450 zł, spowoduje zwrot świadczenia w wysokości 3 200 zł, to zaproponujemy Ci, że kwotę wpłaty na FUS potrącimy z należnego wyrównania. Trzeba jednak pamiętać, że kwota wypłaconego wyrównania (3200 zł) stanowi Twój przychód uzyskany roku, w którym dokonywane jest to rozliczenie.

 1. sam dokonasz  dobrowolnej wpłaty na FUS.

Jeśli zdecydujesz się wpłacić dobrowolną kwotę na FUS, to dokonaj tej wpłaty w terminie i na rachunek który Ci wskażemy w Zawiadomieniu. W takiej sytuacji przyjmiemy, że Twój przychód przekroczył tylko niższą kwotę graniczną i w związku z tym jedynie pomniejszymy Twoje świadczenie o kwotę rocznego maksymalnego zmniejszenia.

Jeżeli nie zdecydujesz się wpłacić dobrowolnej kwoty na FUS, to  wydamy decyzję, w której zobowiążemy Cię do zwrotu pełnej kwoty nienależnie pobranych świadczeń, jaką wskazaliśmy w zawiadomieniu.

Istota dobrowolnej wpłaty na FUS – co musisz wiedzieć decydując się na tą wpłatę 

Jeżeli wpłacisz na FUS kwotę przekroczenia przychodu pomniejszoną o zaliczkę pobraną na podatek dochodowy, wówczas uznamy że Twój przychód przekroczył niższą kwotę graniczną, a zatem świadczenie nie podlega zawieszeniu, lecz jedynie zmniejszeniu. Jest to zatem korzystniejsze dla Ciebie. 

Ostateczna decyzja o dokonaniu wpłaty należy do Ciebie. Przed jej podjęciem powinieneś dokonać wszelkich kalkulacji, szczególnie gdy kwota tej wpłaty jest zbliżona do kwoty nienależnego świadczenia. 

Szczególnie istotne jest przeanalizowanie opłacalności tej wpłaty w kontekście podatku dochodowego. Tu powinieneś zwrócić uwagę na trzy aspekty dokonania tej wpłaty:

 1. dobrowolna wpłata na FUS nie jest nienależnie pobranym świadczeniem, a więc nie podlega odliczeniu od przychodu ustalanego dla potrzeb podatku dochodowego. Wpłatę tą powinieneś dokonać w kwocie "netto", a więc po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
 2. jeśli zdecydujesz się wpłacić dobrowolną kwotę na FUS pamiętaj, że kwota wyrównania, które Ci wypłacimy będzie stanowiła Twój przychód uzyskany w roku, w którym dokonywane jest rozliczenie. Kwota ta będzie zatem podlegała wliczeniu do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym za ten rok,
 3. jeśli wyrazisz zgodę na pomniejszenie wyrównania o kwotę dobrowolnej wpłaty na FUS (dokonamy tej wpłaty za Ciebie), wówczas Twoim przychodem będzie:
  • kwota wyrównania, na którą składa się kwota wyrównania pomniejszonego o dobrowolną wpłatę na FUS oraz 
  • potrącona z tego wyrównania - dobrowolna wpłata na FUS.   

Co z podatkiem dochodowym

Jeżeli rozliczymy Twoje świadczenie i oddamy Ci określone kwoty, to wyrównanie to będzie przychodem roku, w którym je wypłacimy. Z tego powodu uwzględnimy ten zwrot – łącznie z potrąconą z wyrównania dobrowolną kwotą wpłaty na FUS, jeśli wyrazisz zgodę, abyśmy pomniejszyli kwotę wyrównania o dobrowolną wpłatę na FUS – w Twoim dochodzie, od którego  oblicza się podatek dochodowy