Ścieżka nawigacji

Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa

Miałeś wypadek podczas wykonywania pracy ? Ważne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Pamiętaj, że od tego zależy, czy będziesz miał prawo do świadczeń odszkodowawczych.

Wypadek przy pracy, gdy byłeś zatrudniony na umowę o pracę 

Jeśli doznałeś wypadku przy pracy i stan Twojego zdrowia pozwala Ci na zgłoszenie tego przełożonemu – powinieneś zrobić to jak najszybciej. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, wypadek powinni zgłosić świadkowie lub Twój bezpośredni przełożony. 
Miejsce wypadku powinno zostać zabezpieczone tuż po zdarzeniu. Nie można dopuszczać do niego osób niepowołanych ani uruchamiać lub przestawiać urządzeń czy maszyn, które mogły przyczynić się do zaistnienia zdarzenia.

Postępowanie powypadkowe

Twój pracodawca, bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wypadku, musi przeprowadzić postępowanie powypadkowe. W tym celu powinien powołać  zespół powypadkowy, który zajmie się ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku. Po ich ustaleniu zespół powinien w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządzić protokół powypadkowy. Jeżeli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej, to w treści protokołu powinna zostać podana przyczyna opóźnienia wraz z uzasadnieniem.

Protokół powypadkowy 

Protokół powinien zostać sporządzony w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Do protokołu powypadkowego muszą być dołączone: 

 • protokół z przesłuchania Ciebie, czyli poszkodowanego; 
 • protokoły z przesłuchań świadków; 
 • zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego: materiały, dokumenty, opinie lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku.

Jeden z egzemplarzy protokołu powypadkowego jest dla Ciebie, żebyś mógł zapoznać się z jego treścią. Jeżeli poszkodowany pracownik umiera, egzemplarz dostaje jego rodzina.  Zarówno Ty sam jako poszkodowany,  jak i rodzina osoby zmarłej macie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Wypadek przy pracy, gdy nie byłeś pracownikiem

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, przeprowadzenie postępowania powypadkowego – należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonywałeś pracę bez nawiązanego stosunku pracy (np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. 

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, albo jesteś zatrudniony na podstawie umowy uaktywniającej, to postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności (lub miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3), Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Po ustaleniu wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku – podmiot który prowadzący postępowanie powypadkowe, zobowiązany jest sporządzić kartę wypadku. 

Jeśli jesteś nie jesteś pracownikiem, kartę wypadku  sporządza:

 • podmiot, który wypłaca Ci stypendium sportowe – jeśli pobierasz takie stypendium;
 • podmiot, na którego rzecz wykonujesz odpłatną pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • Kancelaria Sejmu – jeśli jesteś posłem; 
 • Kancelaria Senatu – jeśli jesteś senatorem;
 • pracodawca, u którego odbywasz staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie – gdy pobierasz odpowiednie stypendium;
 • jednostka, w której odbywasz staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie – gdy pobierasz odpowiednie stypendium;
 • spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych – jeśli jesteś członkiem tej  spółdzielni lub osobą traktowaną na równi z jej członkiem;
 • podmiot, na rzecz którego wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub współpracujesz z taką osobą; 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy prowadzeniu takiej działalności, a także jeśli wykonujesz pracę na podstawie umowy uaktywniającej ;
 • właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna – jeśli jesteś osobą duchowną;
 • pracodawca, u którego odbywasz służbę zastępczą; 
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – jeśli jesteś słuchaczem tej szkoły i pobierasz stypendium;
 • pracodawca – jeśli wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy;
 • podmiot, z którym masz zawartą umowę agencyjną, umowę-zlecenia lub umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło – jeżeli w ramach takiej umowy wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy;
 • podmiot, w którym  pełniłeś przed 1 stycznia 2018  r. służbę jako funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej  lub Służby Celnej

Jako poszkodowany możesz zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku. Może to również zrobić członek rodziny zmarłego poszkodowanego.

Ważne! Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i miałeś wypadek przy wykonywaniu tej działalności, masz prawo skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić wypadek. Zawiadomienie o wypadku możesz również także przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl.