Ścieżka nawigacji

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową albo uległeś wypadkowi przy pracy? Dowiedz się, jakie świadczenia Ci przysługują.

Jakie są rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują Ci następujące świadczenia:

Kiedy świadczenia nie przysługują

Nie przyznamy Ci świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli:

  • umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszyłeś przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku;
  • przyczyniłeś się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ byłeś nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Nie dotyczy to członków Twojej rodziny, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.

Świadczenia nie przysługują też Tobie ani członkom Twojej rodziny, jeśli:

  • jesteś osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność, lub z taką osobą współpracujesz albo
  • jesteś duchownym i sam opłacasz składki na swoje ubezpieczenia

i masz zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ​​​​​​​w wysokosci 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w tytułu choroby zawodowej. Świadczenia nie przysługują do czasu, aż spłacisz całość zadłużenia.

Czy prawo do świadczeń może się przedawnić

Przedawnia się prawo do:

  • zasiłku chorobowego;
  • świadczenia rehabilitacyjnego;
  • jednorazowego odszkodowania;
  • świadczeń na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,

jeżeli nie uregulujesz zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń.

Czy świadczenia przysługują również w razie niezdolności do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przysługują Ci również wtedy, gdy niezdolność ta powstała z powodu skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Dowiedz się więcej o takiej rencie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 755)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.)