Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Sprawdź, jak możesz otrzymać zasiłek pogrzebowy w Polsce i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na podstawie przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

Jak uzyskasz zasiłek pogrzebowy z ZUS

Uprawnienia do zasiłku pogrzebowego będą przysługiwały na podstawie prawa polskiego.

W Polsce zasiłek pogrzebowy przysługuje z ubezpieczeń rentowych. Zasiłek ten jest przyznawany osobie, która poniosła koszty pogrzebu:

 1. ubezpieczonego,
 2. emeryta lub rencisty,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. członka rodziny, osób o których mowa w pkt 1 i 2.

Jeżeli zgon osoby, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy, nie nastąpił w Polsce, ale  w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, przy ustalaniu prawa do zasiłku ZUS uzna, że  śmierć nastąpiła na terytorium Polski.

Jeśli mieszkasz lub przebywasz w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, a chcesz otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS, wniosek o ten zasiłek możesz złożyć na formularzu E 124:   

 • za pośrednictwem instytucji ubezpieczeniowej w państwie zamieszkania lub pobytu albo
 • w placówce ZUS. 

Do wniosku dołącz dokumenty wymagane przez ZUS.

Zgodnie z polskimi przepisami prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa jeżeli nie złożysz wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek. Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w tym terminie z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn, które nie są zależne od Ciebie, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek pogrzebowy za pośrednictwem instytucji zagranicznej, ZUS za datę złożenia wniosku przyjmie datę złożenia tego wniosku do instytucji zagranicznej. 

Wypłata polskiego zasiłku pogrzebowego nie zależy od stażu ubezpieczenia lub zamieszkania, dlatego nie musisz ich dokumentować.

Jak uzyskasz zasiłek pogrzebowy w innym państwie członkowskim UE/EFTA

Jeżeli mieszkasz w Polsce, a chcesz otrzymać zasiłek pogrzebowy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, wniosek o ten zasiłek możesz złożyć na formularzu E 124:

 • za pośrednictwem ZUS albo 
 • we właściwej instytucji ubezpieczeniowej państwa członkowskiego UE lub EFTA. 

Jeśli złożysz dokumenty w ZUS, przekażemy je do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w innym państwie członkowskim UE/EFTA, która wypłaci Ci ten zasiłek.

Ważne!
​​​
Jeżeli przepisy państwa członkowskiego UE lub EFTA, w którym ubiegasz się o zasiłek pogrzebowy, uzależniają otrzymanie tego zasiłku od stażu ubezpieczeniowego lub zamieszkania, to instytucja właściwa tego państwa, która ustala Ci prawo do zasiłku, doliczy okresy ubezpieczenia w innym państwie, np. w Polsce.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie 883/2004 - art. 42
 • Rozporządzenie 987/2009 - art. 42
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) – art. 77-81