Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego.

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.
 4. Osoby  prowadzące  pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie otrzymają zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacony od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.
  W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego z tytułu choroby zawodowej, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje od dnia spłaty całości zadłużenia.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAS-53", a jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym, możesz wybrać usługę „Złożenie dokumentu Z-3b”. Obydwa dokumenty są traktowane jako wniosek o zasiłek. Ponadto wybierz usługę „Złożenie dokumentu Z-10”.
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek. 
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
  • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
  • jeśli Twoja niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy, któremu uległeś w okresie ubezpieczenia, a Ty:
   • byłeś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez płatnika składek,
   • prowadziłeś działalność pozarolniczą, byłeś osobą współpracującą z prowadzącym działalność pozarolniczą albo świadczyłeś pracę na podstawie umowy uaktywniającej - kartę wypadku sporządzoną przez ZUS,
   • byłeś ubezpieczony z innego tytułu - kartę wypadku sporządzoną przez płatnika składek.
  • jeśli Twoja niezdolność do pracy jest skutkiem późniejszych następstw wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z tym wypadkiem.
   Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
  • jeśli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową.
  • zaświadczenie płatnika składek:
   • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym  i zasiłek chorobowy nie był Ci wypłacany przez ZUS lecz przez płatnika składek, np. z tytułu zatrudnienia,
   • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
    Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, za pośrednictwem profilu PUE ZUS. Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania  lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony emailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 7. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 8. W przypadku odmowy prawa do zasiłku chorobowego otrzymasz z ZUS decyzję.
 9. Od decyzji w sprawie zasiłku chorobowego  możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA)  albo zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
  Uwaga: Jeżeli dostaniesz od lekarza zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, to zaświadczenie przedkładasz w ZUS.
  Jeżeli dostaniesz wydruk e-ZLA, w ZUS możesz przedłożyć ten wydruk albo wniosek o zasiłek ZAS-53.
  Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym i dostaniesz wydruk e-ZLA, do ZUS możesz przedłożyć ten wydruk e-ZLA, albo jeżeli jest to dla Ciebie bardziej dogodna forma, wniosek o zasiłek ZAS-53 albo zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Każdy z tych dokumentów jest traktowany jako wniosek o zasiłek.
 2. Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek przetłumaczenia na język polski nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 3. Oświadczenie na druku Z-10. Druk możesz pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, formularz oświadczenia możesz też pobrać na stronie internetowej ZUS lub wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-10").
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
 6. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
 7. Jeśli Twoja niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy, któremu uległeś w okresie ubezpieczenia, a Ty:
  • byłeś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez płatnika składek,
  • prowadziłeś działalność pozarolniczą, byłeś osobą współpracującą z prowadzącym działalność pozarolniczą albo świadczyłeś pracę na podstawie umowy uaktywniającej - kartę wypadku sporządzoną przez ZUS,
  • byłeś ubezpieczony z innego tytułu - kartę wypadku sporządzoną przez płatnika składek.
 8. Jeśli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową.
 9. Jeśli Twoja niezdolność do pracy jest skutkiem późniejszych następstw wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z tym wypadkiem.
  Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 10. Zaświadczenie płatnika składek:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
   Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 11. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 12. Dokument  potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 13. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa ZUS PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA  dostarcz je do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
  Pamiętaj: jeśli dostarczysz zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulegnie obniżeniu o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia, chyba że niedostarczenie zaświadczenia w terminie wynikało z przyczyn od Ciebie niezależnych. Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydruku e-ZLA i  do zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.      
 5. Osoby  prowadzące  pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie otrzymają zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacony od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.
  W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego z tytułu choroby zawodowej, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje od dnia spłaty całości zadłużenia.

Jak to zrobić?

 1. Dokumenty dostarcz do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty. 
 3. Jeśli ZUS odmówi Ci zasiłku chorobowego otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Korespondencję w sprawie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku chorobowego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA)  albo zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
  Uwaga: Jeżeli dostaniesz od lekarza zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, to zaświadczenie przedkładasz w ZUS.
  Jeżeli dostaniesz wydruk e-ZLA, w ZUS możesz przedłożyć ten wydruk albo wniosek o zasiłek ZAS-53.
  Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym i dostaniesz wydruk e-ZLA, do ZUS możesz przedłożyć ten wydruk e-ZLA, albo jeżeli jest to dla Ciebie bardziej dogodna forma, wniosek o zasiłek ZAS-53 albo zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Każdy z tych dokumentów jest traktowany jako wniosek o zasiłek.
 2. Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek przetłumaczenia na język polski nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 3. Oświadczenie na druku Z-10. Druk możesz pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, formularz oświadczenia możesz też pobrać na stronie internetowej ZUS lub wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-10").
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
 6. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
 7. Jeśli Twoja niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy, któremu uległeś w okresie ubezpieczenia, a Ty:
  • byłeś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez płatnika składek,
  • prowadziłeś działalność pozarolniczą, byłeś osobą współpracującą z prowadzącym działalność pozarolniczą albo świadczyłeś pracę na podstawie umowy uaktywniającej - kartę wypadku sporządzoną przez ZUS,
  • byłeś ubezpieczony z innego tytułu - kartę wypadku sporządzoną przez płatnika składek.
 8. Jeśli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową.
 9. Jeśli Twoja niezdolność do pracy jest skutkiem późniejszych następstw wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z tym wypadkiem.
  Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 10. Zaświadczenie płatnika składek:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 11. Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
  Jeśli masz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 12. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa ZUS PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA  dostarcz je do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
  Pamiętaj: jeśli dostarczysz zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulegnie obniżeniu o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia, chyba że niedostarczenie zaświadczenia w terminie wynikało z przyczyn od Ciebie niezależnych. Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydruku e-ZLA i  do zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.      
 5. Osoby  prowadzące  pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie otrzymają zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacony od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.
  W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego z tytułu choroby zawodowej, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje od dnia spłaty całości zadłużenia.

Jak to zrobić?

 1. Dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty. 
 3. Jeśli ZUS odmówi Ci zasiłku chorobowego otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Korespondencję w sprawie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku chorobowego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.)