Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez ojca dziecka lub innego członka rodziny dziecka w związku ze śmiercią matki dziecka lub porzuceniem przez nią dziecka

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo  w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli jesteś  pracownikiem lub  gdy jesteś ubezpieczonym z innego tytułu i w terminie  21 dni po dniu śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka złożysz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - zasiłek macierzyński za ww. okresy będzie Ci przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu albo Twój wniosek nie obejmuje maksymalnego należnego Ci okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego zasiłek macierzyński będzie Ci przysługiwał w  wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i za okres do:
  • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub  przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci lub  równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
  • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w  minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni
   oraz 60% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu  rodzicielskiego przysługujący po upływie powyższych okresów.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od  dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni  od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAS-54".
 3. Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie – w katalogu usług wybierz usługę „Złożenie dokumentu ZAS-26”.
 4. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym.
 5. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 6. Podpisz wniosek  za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dostarcz osobiście lub wyślij pocztą  do właściwej dla płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS.
   W przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski zagraniczny akt urodzenia dziecka.  Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy  aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
   • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia  do sądu,
   • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
   • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
   • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
   • dokument potwierdzający wiek dziecka.
  • zaświadczenie wystawione przez płatnika wypłacającego zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o  okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego a także o  stawce  procentowej, w jakiej zasiłek przysługiwał. Zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i PESEL matki, a jeśli nie nadano jej numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,- jeśli matka byłą osobą ubezpieczoną.
  • wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
   • na druku Z-3  - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku Z-3b - jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym,
   • na druku Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
    Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia dokumentów Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
    Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo można wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej  jednostki ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku przez ZUS  nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. W przypadku odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzymasz  z ZUS decyzję.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS.
 7. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 

 1. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego  - jeśli jesteś pracownikiem.
  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego - jeżeli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu.
  Wniosek możesz:
  • wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu  ZAS-54"),
  • pobrać ze strony internetowej ZUS,
  • pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
   Jeśli ubiegasz się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS.
 2. W przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski zagraniczny akt urodzenia dziecka.  Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy  aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 3. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z  przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpieniem do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie za okres ustalony jako okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia  do sądu,
  • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  •  oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.
   Oświadczenie możesz:
   • wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu  ZAS-26"),
   • pobrać ze strony internetowej ZUS,
   • pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 4. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
  • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
 5. Zaświadczenie wystawione przez płatnika, który wypłacał zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego a także o  stawce  procentowej, w jakiej zasiłek przysługiwał. Zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i PESEL matki, a jeśli nie nadano jej numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – jeśli matka byłą osobą ubezpieczoną.
 6. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypełnione przez płatnik składek zaświadczenie:
  •  na druku Z-3   - jeśli jesteś pracownikiem, którego płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • na druku Z-3b  -  jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym,
  • na druku  Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem PUE ZUS.
   Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może także pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 7. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 8. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli jesteś  pracownikiem lub  gdy jesteś ubezpieczonym z innego tytułu i w terminie  21 dni po dniu śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka złożysz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - zasiłek macierzyński za ww. okresy będzie Ci przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu albo Twój wniosek nie obejmuje maksymalnego należnego Ci okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego zasiłek macierzyński będzie Ci przysługiwał w  wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i za okres do:
  • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
  • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w  minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni
   oraz 60% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu  rodzicielskiego. przysługujący po upływie powyższych okresów.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od  dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek macierzyński może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli  zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia. W obu przypadkach zasiłek zostanie Ci wypłacony nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 

 1. Jeśli jesteś pracownikiem złóż do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego.
  Jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu napisz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub  wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-54).
 2. Napisz oświadczenie o przyjęciu dziecka na wychowanie lub wypełnij formularz oświadczenia w formie elektronicznej (ZAS-26).
 3. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 4. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - zgromadzone dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz  do płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
 5. W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być złożone bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 6. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym  odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty dostarcz do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 7. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 8. Termin wizyty możesz zarezerwować w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego  - jeśli jesteś pracownikiem.
  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego - jeżeli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu.
  Wniosek możesz:
  • wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu  ZAS-54"),
  • pobrać ze strony internetowej ZUS,
  • pobrać w terenowej jednosce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli ubiegasz się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS.
 3. W przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski zagraniczny akt urodzenia dziecka.  Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy  aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny w języku urzędowym tych państw.
 4. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie za okres ustalony jako okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu,
  • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.
   Oświadczenie możesz:
 5. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku zjeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowe cywilnoprawną zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
  • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
 6. Zaświadczenie wystawione przez płatnika, który wypłacał zasiłek macierzyński matce dziecka  o okresie, za który matka dziecka pobrała  zasiłek macierzyński  oraz o  okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego a także o  wysokości procentowej, w jakiej zasiłek przysługiwał. Zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i PESEL matki, a jeśli nie nadano jej numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – jeśli matka byłą osobą ubezpieczoną.
 7. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypełnione przez płatnik składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem, którego płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • na druku Z-3b  -  jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym,
  • na druku  Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem PUE ZUS.
   Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może także pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 8. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli jesteś  pracownikiem lub  gdy jesteś ubezpieczonym z innego tytułu i w terminie 21 dni po dniu śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka złożysz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - zasiłek macierzyński za ww. okresy będzie Ci przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu albo Twój wniosek nie obejmuje maksymalnego należnego Ci okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego zasiłek macierzyński będzie Ci przysługiwał w  wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i za okres do:
  • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
  • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w  minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni
   oraz 60% podstawy wymiaru zasiłku za okres  ustalony jako okres urlopu  rodzicielskiego przysługujący po upływie powyższych okresów...
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od  dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek macierzyński może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli  zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia. W obu przypadkach zasiłek zostanie Ci wypłacony nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 

 1. Jeśli jesteś pracownikiem wyślij do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego.
  Jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu napisz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-54).
 2. Napisz oświadczenie o przyjęciu dziecka na wychowanie lub wypełnij formularz oświadczenia  w formie elektronicznej (ZAS-26).
 3. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 4. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - zgromadzone dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz  do płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
   W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być złożone bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 5. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 6. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie  wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)


Zobacz także: