Ścieżka nawigacji

Niezbędne dokumenty - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

Niezbędne dokumenty - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

Dokumentem, na podstawie którego otrzymasz zasiłek chorobowy, jest zwolnienie lekarskie:

 • w formie dokumentu elektronicznego (e –ZLA),
 • które jest wydrukiem zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e –ZLA),
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

Zobacz także: e-ZLA – informacje dla ubezpieczonych

Zasiłek dostaniesz również, gdy zwolnienie lekarskie otrzymałeś za granicą. W tym celu powinieneś złożyć przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Zaświadczenie musi zawierać:

 • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko  zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis;
 • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Ważne!

Zwolnienie lekarskie nie musi być przetłumaczone na język polski, jeśli jest wystawione na terytorium i w językach urzędowych państw:

 • członkowskich Unii Europejskiej,
 • członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru wymagane jest:

 • zwolnienie lekarskie z wpisanym kodem "B" lub odrębne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży – w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży,
 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy – w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku:
  • w razie niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Jeśli zasiłek wypłaca Ci ZUS, będzie także potrzebne zaświadczenie płatnika składek na druku:

 • Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem,
 • Z-3a – jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu (np. wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia).

Jeżeli występujesz o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia, składasz dodatkowo oświadczenie na druku Z-10.

Ważne!

Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego w formie papierowej możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Możesz je złożyć także w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.