Uprawnieni członkowie rodziny spełniający określone warunki do jednorazowego odszkodowania po zmarłym na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Uprawnieni członkowie rodziny spełniający określone warunki do jednorazowego odszkodowania po zmarłym na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Uprawnieni członkowie rodziny spełniający określone warunki do jednorazowego odszkodowania po zmarłym na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

  1. małżonek, (jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji),

  2. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej,

  3. rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.