Wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji

Wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji

Możemy wystąpić do sądu upadłościowego o orzeczenie zakazu:

• prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej (na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej),
• pełnienia przez Ciebie funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszenia.

Kiedy i wobec kogo może być wydane orzeczenie

Orzeczenie może być wydane, jeśli ze swojej winy:

• nie złożyłeś w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, Chociaż byłeś do tego zobowiązany,
• istotnie przyczyniłeś się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, gdy zarządzasz przedsiębiorstwem dłużnika,
• po ogłoszeniu upadłości nie wydałeś lub nie wskazałeś majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania byłeś obowiązany z mocy ustawy,
• jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywałeś, niszczyłeś lub obciążałeś majątek wchodzący w skład masy upadłości,
• jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonałeś innych obowiązków, które wynikają z ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniałeś postępowania,
a także jeżeli:
• już co najmniej raz została ogłoszona upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego,
• została ogłoszona upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości,
• niewypłacalność jest następstwem Twojego celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Na jaki okres może być wydane orzeczenie

Na okres od jednego do dziesięciu lat.

Podstawa prawna:
art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.)