Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS RCA cz. II

Raport ZUS RCA cz. II

Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.
Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

ZUS DRA cz. II

Deklaracja ZUS DRA cz. II

Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

ZUS RPA

Raport ZUS RPA

Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej
Formularz obowiązuje od 1.01.2019 r.

ZUS RIA

Raport ZUS RIA

Raport informacyjny
Aktualizacja 14.05.2021 r.

ZUS OSW

Oświadczenie ZUS OSW

Oświadczenie z zamiarze przekazania raportów informacyjnych
Aktualizacja 14.05.2021 r.

ZUS DRA

Formularz ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa
Aktualizacja 14.05.2021 r.

ZUS ZCNA

Formularz ZUS ZCNA

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja 14.05.2021 r.

ZUS ZIPA

Formularz ZUS ZIPA

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZAA

Formularz ZUS ZAA

Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZIUA

Formularz ZUS ZIUA

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 14.05.2021 r.