Pracownik wysłany do UE

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-30

Wniosek US-30

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku
Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r.

US-32

Wniosek US-32

Wniosek o zaświadczenie A1 - urzędnik służby cywilnej, który wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w jednym lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii
Aktualizacja formularza: 24 maja 2019 r.

US-33

Wniosek US-33

Wniosek o zaświadczenie A1 - personel kontraktowy Wspólnot Europejskich
Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.
Jeżeli chcesz skorzystać z wniosku zamieszczonego na PUE, przekaż go do ZUS z załącznikiem zawierającym następujące dane: 1. Drugie imię osoby, której dotyczy wniosek. 2. Adres w państwie pobytu (ulica, nr, miasto, kod pocztowy, symbol państwa). 3. Nazwa i adres zagranicznego podmiotu, u którego zostanie wykonana praca.

E 101

Zaświadczenie E 101

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

US-39

Wniosek US-39

Wniosek o zaświadczenie E 101 - przeniesienie działalności do innego państwa - US-39
Aktualizacja formularza: 20 marca 2019 r.

US-38

Wniosek US-38

Wniosek o zaświadczenie E 101 - pracownik delegowany - US-38
Aktualizacja formularza: 20 marca 2019 r.

US-29

Wniosek US-29

Wniosek o zaświadczenie A1 - urzędnik służby cywilnej lub personel zrównany
Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r.

US-35

Wniosek US-35

Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1/E101 lub anulowanie zaświadczenia - US-35
Aktualizacja formularza: 20 marca 2019 r.

US-36

Wniosek US-36

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
Aktualizacja formularza: 24 maja 2019 r.

US-34

Wniosek US-34

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 po zawartym porozumieniu wyjątkowym (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.