Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.

1. zaświadczenie urzędu pracy poświadczające okres pobierania przez co najmniej 6 m-cy zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, że w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca – bez uzasadnionej przyczyny – nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. ostatnie świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności - dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy.

3. jeżeli jesteś właścicielem/ współwłaścicielem gospodarstwa rolnego – dołącz zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

4. postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność.                    
5. zaświadczenie urzędu pracy  o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

6. decyzję wydaną przez urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

7. dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić ?

Zaloguj się na swoje konto PUE.

W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ESP". Uzupełnij dane w formularzu i złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie decyzja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

Następnie wybierz usługę "Złożenie dokumentu ERP-6". Uzupełnij dane w formularzu  i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

Podpisz formularze podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.

Udaj się do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i złóż w Sali Obsługi Klientów przygotowane dokumenty.

Przygotowane dokumenty możesz również przesłać do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania decyzji w formie papierowej pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Uwaga: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Zaświadczenie urzędu pracy poświadczające okres pobierania przez co najmniej 6 m-cy zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, że w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca – bez uzasadnionej przyczyny – nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia.

Ostatnie świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności - dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy.

Jeżeli jesteś właścicielem/ współwłaścicielem gospodarstwa rolnego – dołącz zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność.

Zaświadczenie urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy / Decyzję wydaną przez urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić ?

Wymagane formularze możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Wypełnij dane w wymaganych formularzach: wniosku ESP oraz informacji ERP-6.

Wniosek możesz również wypełnienić w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ESP" i "Złożenie dokumentu ERP-6"), a następnie wydrukować.

Dostarcz wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.     
 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Zaświadczenie urzędu pracy poświadczające okres pobierania przez co najmniej 6 m-cy zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, że w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca – bez uzasadnionej przyczyny – nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia.

Ostatnie świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności - dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy.

Jeżeli jesteś właścicielem/ współwłaścicielem gospodarstwa rolnego – dołącz zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność.

Zaświadczenie urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Decyzję wydaną przez urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy.          

 

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.  

Jak to zrobić ?

Pobierz formularz wniosku o ESP oraz formularz informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych ERP-6.

Wymagane formularze możesz pobrać z ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Wypełnij dane w wymaganych formularzach: wniosku ESP oraz informacji ERP-6. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ESP" i "Złożenie dokumentuERP-6").

Wyślij wypełnione formularze wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego  otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych