Ścieżka nawigacji

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która spełniła następujące warunki:

  • przez okres co najmniej  180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych

  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

  oraz

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta)i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności w rozumieniu przepisów
   o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł 6 miesięcy

  albo

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 30 lat (kobieta) i 35 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł
   6 miesięcy

  albo

  • do dnia ogłoszenia upadłości  udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta)
   i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), ogłoszono upadłość działalności pozarolniczej oraz minimalny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 24 miesiące
    

  albo

  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta)i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dniod ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat

  albo

  • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dniod ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobieranego nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, do którego prawo ustało na skutek śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka

  albo

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 35 lat (kobieta) i 40 lat (mężczyzna), bez względu na wiek, nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz minimalny okres zatrudnieniau tego pracodawcy wyniósł 6 miesięcy

  albo

  • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 34 lat (kobieta) i 39 lat (mężczyzna), bez względu na wiek,  a okres zatrudnienia utego pracodawcy wyniósł co najmniej6 miesięcy

  albo

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna) w tym co najmniej 10 lat była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest, bez względu na wiek, nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz w dniu 28 września 1997 r. pozostawaław zatrudnieniu w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • ESP wniosek o świadczenie przedemerytalne – pobierz ze strony www.zus.pl  lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS

  • informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej

  • świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego albo inny dokument pozwalający na ustalenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy

  • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność

  • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający co najmniej 180 – dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca – bez uzasadnionej przyczyny – nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, do której został skierowany przez powiatowy urząd pracy

  • świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

  • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

  • zaświadczenie właściwego organu potwierdzające nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, utratę prawa do nich z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana a także datę ustania tego prawa

  • decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w terminie nieprzekraczającym:

  • 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • 30 dni od ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, jeżeli zatrudnienie to zostało podjęte na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy i ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego okres tych prac jest zaliczany.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)

  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego

  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Prawo do świadczenia ustaje:

  • na wniosek osoby pobierającej świadczenia przedemerytalne

  • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury ustalonej decyzją organu rentowego

  • z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego

  • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział w nieruchomości przekracza 2 ha przeliczeniowe.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)

   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel

   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (PDF, 520 KB)